Algemene Voorwaarden

Toegang en gebruik digitaal kennisplatform Enter No Man’s Land

(ingangsdatum 1 september 2021 voor bestaande bezoekers en gebruikers)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Stichting CPRT (De Coöperatie) , KVK-nummer 62326333, gevestigd (3515 EN) te Utrecht, Grave van Solmsstraat 2, (hierna: ‘CPRT’) en een partij die toegang verkrijgt tot en/of gebruik maakt van het kennisplatform Enter No Mans Land. Van deze algemene voorwaarden (hierna ook: ‘Algemene Voorwaarden) afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend van toepassing, indien en voor zover CPRT deze afwijkende bedingen en overeenkomsten schriftelijk heeft aanvaard.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Applicatie: de door CPRT beheerde en geëxploiteerde IT-omgeving op het Platform;

Bezoeker: een natuurlijk persoon of instelling die als bezoeker toegang verkrijgt tot het Platform om informatie te vergaren en/of contact te leggen met Gebruikers;

Bijdrage: een door CPRT te bepalen bedrag dat door of namens een Bezoeker of een Gebruiker eenmalig of periodiek aan CPRT dient te worden voldaan voor toegang tot en/of gebruik van het Platform en/of de Diensten;

Database: de online, met geaggregeerde gegevens gevulde en door CPRT geëxploiteerde databank waarmee CPRT het in 2.1 beschreven doel beoogt te bereiken;

Diensten: de door CPRT aan Bezoekers en Gebruikers via het Platform te leveren diensten, waaronder begrepen de toegang tot het Platform, de Applicatie en/of de van toepassing zijnde delen van de Database, het bieden van de mogelijkheid om contracten af te sluiten met (andere) Gebruikers en inzage te verkrijgen in verkoopstanden en geaggregeerde bezoekersinformatie;

Enter NML: Enter No Man’s Land;

Geanonimiseerde Gegevens: gegevens die zijn geanonimiseerd en om die reden niet kunnen worden aangewend of verwerkt om een persoon te identificeren of te traceren.

Gebruiker: een natuurlijk persoon of instelling die actief is in de podiumkunsten (zoals een producent of presentator van voorstellingen en/of concerten, een impresariaat of een beroepsmatig persoon verbonden aan een educatieve instelling) en vanuit die hoedanigheid gebruik maakt van het Platform, met als doel content te presenteren aan Bezoekers en/of met Bezoekers in contact te komen.

Inlogcode: gebruikersnaam en wachtwoord;

Overeenkomst: de overeenkomst die tussen CPRT en Bezoeker/Gebruiker tot stand komt door het invullen van het digitale registratieformulier in artikel 3.1, waarin o.m. de looptijd van de Overeenkomst en de bijdrage voor de Diensten zijn vastgelegd. Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de Overeenkomst;

Persoonsgegevens: persoonsgegevens als gedefinieerd in artikel 4.1 Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals de Inlogcode.

Platform: het door CPRT ontwikkelde en geëxploiteerde digitaal kennisplatform ‘Enter No Mans Land, waar de Applicatie en de Database deel van uitmaken;

Privacy Statement: de privacy statement van CPRT.

Toegangs- en gebruiksvoorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden, daaronder begrepen eventuele handleidingen voor het gebruik van de Database;

Website: Enter NML’s website onder de URL www.enternomansland.nl

2. Doelstellingen ENTER NML

2.1 CPRT heeft via het Platform onder meer tot doel:

Het aanbieden van kennis en netwerken binnen een hybride model, waarbij het Platform interacteert met de fysieke omgeving; met projecten en educatieve processen. Bezoekers en Gebruikers worden geïntroduceerd binnen een omgeving van kennis en netwerken worden aan elkaar voorgesteld. ‘Overlap’ analyses, waarbij geaggregeerde, Geanonimiseerde Gegevens worden gecombineerd; Gebruik en behoefte worden in beeld gebracht en het programma wordt hierop aangepast; Archieffunctie van programma als naslagwerk. Om de doelen te verwezenlijken heeft CPRT het Platform ontwikkeld en een Database opgebouwd gericht op het landelijk centraal verzamelen en analyseren van geaggregeerde, Geanonimiseerde Gegevens van voorstellingen en bezoekers en het bieden van andere functionaliteiten, nu of in de toekomst. CPRT maakt voor het verwerken van de geaggregeerde, Geanonimiseerde Gegevens gebruik van (sub-)verwerkers.

2.2  Bij het genereren van de in het vorige lid genoemde gegevens is het uitgangspunt dat de Database geen Persoonsgegevens – anders dan die van Gebruikers – verwerkt. Gebruikers dienen mee te werken met CPRT om te voorkomen dat gegevens die herleidbaar zijn tot personen aan de Database worden toegevoegd, c.q. op het Platform worden verwerkt. Ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens is de Privacy Statement van toepassing.

2.3  Gebruiker zal ervoor zorgdragen dat er zonder voorafgaande toestemming van CPRT geen bedrijfsgevoelige gegevens van CPRT of andere Gebruikers met derden worden gedeeld.

2.4  Gebruiker zal alle redelijke medewerking aan CPRT verlenen om deze doelstellingen te verwezenlijken en te consolideren en secuur omgaan met als bedrijfsgevoelig aangemerkte gegevens.

2.5  CPRT gaat zorgvuldig om met de door Gebruiker als bedrijfsgevoelig aangemerkte gegevens en zal deze niet delen of ontsluiten zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker.

3. Toegang tot Platform en Gebruikmaking Diensten

3.1  Gebruikers en Bezoekers verkrijgen toegang tot het Platform, de relevante delen van de Database en de Diensten door het invullen van het registratieformulier op de Website van het Platform. CPRT behoudt zich het recht voor om registratie en/of toegang te weigeren.

3.2  Gedurende de looptijd van de Overeenkomst hebben Gebruikers en Bezoekers het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om bepaalde Diensten af te nemen van CPRT en – met inachtneming van de aanwijzingen van CPRT – gebruik te maken de Website en/of relevante delen van de Database.

3.3  CPRT voorziet Gebruikers en Bezoekers van een mogelijkheid om een Inlogcode aan te maken teneinde toegang te verkrijgen tot het Platform en gebruik te kunnen maken van de relevante delen van de Database. Gebruiker/Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van de Inlogcode, evenals voor alle activiteiten die plaatsvinden met of onder gebruik van de gebruikersnaam. Indien de gebruikersnaam en/of wachtwoord onrechtmatig worden gebruikt, of indien Gebruiker/Bezoeker constateert dat sprake is van een andere inbreuk op de beveiliging van de Database of het Platform, dient Gebruiker/Bezoeker dat direct te melden aan CPRT.

3.4  CPRT is niet aansprakelijk voor enige vorm van kosten, schade of verlies die mocht ontstaan als gevolg van het feit dat anderen in het bezit zijn gekomen van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord van Gebruiker/Bezoeker.

3.5  De Overeenkomst tussen CPRT en Gebruiker/Bezoeker wordt aangegaan voor de in het registratieformulier vermelde looptijd en bij gebreke daarvan, voor onbepaalde tijd.

3.6  Voor het gebruik van de het Platform en/of de Diensten, dient Gebruiker/Bezoeker een (periodieke of eenmalige) Bijdrage te betalen.

3.7  Gebruiker/Bezoeker zal zich houden aan het in de Overeenkomst bepaalde. Mocht Gebruiker/Bezoeker zich niet houden aan het in de Overeenkomst bepaalde dan wel instructies van CPRT met betrekking tot het gebruik van het Platform niet opvolgen, behoudt CPRT zich het recht voor om Gebruiker/Bezoeker (al dan niet tijdelijk) de toegang tot en het gebruik van het Platform en/of de Diensten te ontzeggen of definitief te beëindigen. In dat geval maakt Gebruiker/Bezoeker geen aanspraak op enige creditering van de al betaalde Bijdrage.

3.8  CPRT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Diensten en/of aanpassingen in het Platform en/of de Website te implementeren.

3.9 CPRT kan onderhoud verrichten op de Website en/of het Platform. Indien CPRT onderhoudswerkzaamheden laat verrichten, zal zij dit zoveel als redelijk mogelijk buiten kantooruren laten doen. CPRT garandeert niet dat de Website of het Platform altijd toegankelijk is of blijft.

3.10  CPRT neemt passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de geldende regelgeving ter bescherming van haar Website, het Platform en de Diensten.

3.11  CPRT is niet aansprakelijk voor gebreken in of falen van koppelingen van de Website, en/of het Platform met elkaar of met andere systemen. CPRT is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de correcte werking van URLs, APIs (Application Programming Interfaces) of ETLs (Extract Transform Load routines).

3.12  CPRT behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

3.13 Bij beëindiging van de Overeenkomst met een Gebruiker/Bezoeker, om welke reden ook, eindigt de toegang en het gebruik van het Platform voor deze Gebruiker/Bezoeker automatisch en tegelijkertijd zonder dat CPRT een voorafgaande schriftelijke aankondiging van beëindiging hoeft te doen.

4. (Intellectuele) eigendomsrechten

4.1  Alle (intellectuele) eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot het Platform, de Website en daaraan gekoppelde Database ten behoeve van administratieve processen komen bij uitsluiting toe aan CPRT en/of haar licentiegevers.

4.2  Gebruiker is ermee bekend dat de door hem aangeleverde informatie op het Platform en de Website kan worden geplaatst en in de Database zal worden opgenomen en dat bepaalde informatie met betrekking tot bezoekers met andere Gebruikers kan worden gedeeld. Voor zover en indien er op deze door Gebruikers aangeleverde informatie intellectuele eigendomsrechten rusten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot merkrechten en/of auteursrechten) verleent Gebruiker hierbij aan CPRT om niet een niet-exclusieve, overdraagbare licentie met betrekking tot het gebruik, verveelvoudiging en/of openbaarmaking van deze informatie voor zover noodzakelijk in het kader van het goed functioneren van het Platform en/of de Website.

4.3  Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie geen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden. Gebruiker vrijwaart CPRT volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op het Platform en de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

4.4  Indien Gebruiker over aanwijzingen beschikt dat derden inbreuk maken op de rechten van CPRT, zal Gebruiker CPRT hiervan terstond op de hoogte brengen. CPRT zal naar eigen inzicht besluiten of, en zo ja, met welke middelen, zij tegen de inbreuk op haar rechten wenst op te treden. Gebruiker zal desgevraagd en tegen vergoeding van de daarmee voor Gebruiker gepaard gaande redelijke kosten, alle medewerking verlenen ten behoeve van de door CPRT tegen derden te nemen (rechts)maatregelen.

4.5  Gebruiker is uitdrukkelijk niet gerechtigd (beeld)merken en/of domeinnamen (URL’s) aan te vragen, te (doen) registreren en/of te gebruiken welke (verwarring wekkend) overeenstemmen met de naam van CPRT en/of onderdelen van de Website waartoe CPRT gerechtigd is en/of de naam podiumkunst.info, in het bijzonder maar niet beperkt tot namen en titels die hiermee verband houden.

5. Aansprakelijkheid

5.1  CPRT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik en/of naleving van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden door Gebruikers, Bezoekers en/of derden.

5.2   In het geval zou komen vast te staan dat CPRT aansprakelijk is voor het eventueel niet of niet juist uitvoeren van (een deel van) haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan haar zijde en beperkt tot een zodanig (maximum) bedrag als in redelijke verhouding staat tot de van Gebruiker/Bezoeker tot dan toe verkregen Bijdrage. De aansprakelijkheid zal de Bijdrage nimmer overschrijden. Iedere andere aansprakelijkheid waaronder indirecte schade en gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Beëindiging Overeenkomst

6.1  Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen door beide partijenworden beëindigd door middel van schriftelijke opzegging (waaronder per email) met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden. Opzegging dient plaats te vinden tegen het einde van een kalendermaand.

6.2  CPRT is gerechtigd de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te beëindigen zonder inachtneming van de in artikel 6.1 genoemde opzegtermijn en zonder enige creditering van al betaalde Bijdragen, in geval dat Gebruiker in strijd handelt met enige bepaling van deze Overeenkomst en Gebruiker niet binnen vijf (5) werkdagen nadat Gebruiker op zijn strijdige handelwijze is gewezen, alsnog volledig nakomt, onverminderd CPRT’s recht op schadevergoeding.

6.3 De Overeenkomst wordt geacht van rechtswege te zijn ontbonden, zonder tussenkomst van de rechter, indien zich één van de volgende omstandigheden voordoet of dreigt te gaan voordoen:

–  één van partijen wordt in staat van faillissement verklaard;

–  één van partijen wordt surseance van betaling verleend;

–  één van partijen gaat vrijwillig over tot liquidatie;

–  de onderneming van één van partijen wordt beëindigd of geheel of gedeeltelijk aan een derde overgedragen.

7. Algemene bepalingen

7.1 Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst te gelden, zijn ook nadien van toepassing.

7.2  De Overeenkomst (inclusief de Algemene Voorwaarden) bevat alle rechten en verplichtingen van partijen over en weer en treedt in de plaats van alle voorafgaande onderhandelingen, toezeggingen en correspondentie. Elke (gedeeltelijke) terzijdestelling of wijziging van enige bepaling van deze Overeenkomst is slechts bindend indien deze tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

7.3  Gebruiker is zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van CPRT niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

7.4 CPRT zal Gebruiker zoveel als mogelijk laten weten wanneer het Platform tijdelijk buiten werking is gesteld.

7.5 CPRT zal alleen de persoonsgegevens van Gebruiker/Bezoeker verwerken in het kader van de registratie en conform de Privacy Statement.

7.6 Indien één of meer van de bepalingen in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of niet afdwingbaar is c.q. zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling volgt.

7.7 Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door partijen zijn bevestigd

7.8  Op de Overeenkomst en alle eventuele aanvullingen is Nederlands recht van toepassing.

7.9  Alle geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de Overeenkomst zullen in eerste aanleg worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Amsterdam.

[ingangsdatum 1 september 2021 voor bestaande gebruikers]